Regulament Campanie pentru servicul de tractare auto „Platim Diferenta”

Regulament pentru campania „Plătim diferența„ pentru serviciul de Tractare

Art.1. Organizator:

1.1.LUCMAR S.R.L., cu sediul social in Loc.Giurgiu, Str. Negru Voda nr.77, judetul Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J52/618/1993, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 4706140, avand cont IBAN RO21RNCB0145037306930001, deschis la banca BCR suc. Giurgiu, reprezentata legal prin Dl. Luca Vasile in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clientii serviciului de tractare Lucmar din Giurgiu, beneficiaza de clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de prestatorii de serviciu similar (tractare auto) situati in Giurgiu cu acelasi obiect de activitate, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare.

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului Lucmar sa obtina de la acesta, servicii, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte entitati comerciale.

3.2. Obiectul promotiei – rambursarea diferentei dintre pretul platit pentru un serviciu de tractare achizitionat de la Lucmar si pretul mai mic practicat de ceilalte societati cu acelasi obiect de activitate*

3.3. Formular de rambursare Lucmar– formular tip existent la sediul Lucmar, care se completeaza de catre client si in baza caruia, dupa validarea, se ramburseaza diferenta de pret sub forma voucher avand valoarea diferentei de pret, dupa caz.

Formularul contine urmatoarele informatii: nume si prenume, numarul si data emiterii facturii/bonului fiscal, data achizitiei, numar de telefon, denumire produs, pret produs, numele firmei unde s-a gasit pretul mai mic, fotocopie a facturii si a bonului fiscal cu pretul mai mic.

3.4. Valoarea voucherului – voucherul va avea o valoare egala cu diferenta dintre pretul platit de client pentru serviciul de tractare achizitionat de la Lucmar si pretul practicat de una din firmele concurente din Giurgiu. Voucherul valoric va putea fi folosit timp de 1 an de la emitere, ce va putea fi utilizat la sediul Lucmar.

3.5. Valoarea rambursarii sub forma de voucher – rambursarea sub forma de voucher va avea o valoare egala cu diferenta dintre pretul platit de client pentru servicul de tractare achizitionat de la Lucmar si pretul practicat de celelalte societati comerciale cu acelasi obiecty de activitate.

.

Art. 4. PARTICIPANTI:

4.1. La promotie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a achizitionat si achitat cel putin un serviciu de tractare de la compania noastra Lucmar

4.2. Persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani, pot participa la promotie cu conditia ca formularul de rambursare sa fie completat de catre reprezentantul legal, tutorele legal sau curator, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la promotie: persoane fizice – angajatii Lucmar., rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare.

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE:

Promotia este valabila in locatia Lucmar din Giurgiu  pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE:

6.1. Pentru ca un client Lucmar sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.1.1. Clientul sa fi achizitionat un serviciu (tractare) de la Lucmar, achizitia fiind confirmata prin bonul fiscal emis de Lucmar si prin factura care atesta achizitia

6.1.2. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi servicu la una dintre societatile cu acelasi domeniu de activitate, insa la un pret mai mic celui practicat de Lucmar

6.1.3. Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin fotografii datate ale facturii si bonului fiscal  (maxim 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura).

6.1.4. Pretul mai mic trebuie sa fie valabil minim 3 zile consecutive la societatea ce ofera servicul de tractare, calculate incepand cu ziua completarii formularului de rambursare.

Art.7. MECANISMUL PROMOTIEI:

7.1. Daca in termen de maxim 7 zile calendaristice de la achizitionarea serviciului de tractare, clientul constata ca acelasi servicu poate fi achizitionat la un pret mai mic de la alt furnizor situat in Loc.Giurgiu , Lucmar se angajeaza sa ramburseze  diferenta de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul de 7 zile calendaristice si nu completeaza formularul de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea  diferentei de pret.

7.2. Pentru a beneficia de restituirea  diferentei de pret clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in formularul de rambursare, sub sanctiunea pierderii dreptului la restituirea diferentei de pret.

7.3. Pentru a beneficia de restituirea  diferentei de pret clientul este obligat sa se prezinte la sediul Lucmar pentru a completa formularul de rambursare.

7.4. Lucmar isi rezerva dreptul de a verifica informatiile din formularul de rambursare, datele privind existenta pretului mai mic la furnizorul  indicat de catre client si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea diferentei de pret.

7.5. Pentru a fi considerat valid, formularul de rambursare va fi insotit de urmatoarele documente:

7.6. Bonul fisca si factura fiscala care confirma achizitia serviciului de tractare de la Lucmar

7.6.1. Fotografii datate ale facturii si bonului fiscal (in maxim 7 zile calendaristice de la data achizitiei) care atesta pretul mai mic practicat de societatea  concurenta;

7.6.2. Copia actului de identitate al clientului.

7.7. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei serviciului de tractare de la Lucmar, dupa aplicarea oricaror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc - fara a tine cont de pretul altor servicii asociate (exemplu: cost de recuperare din afara carosabilului, transport bagaje, transport pasageri, rent a car.), si pretul de vânzare oferit de catre socitatea concurenta.

7.8. Clientului ii va fi comunicat in scris pe adresa de e-mail mentionata in formularul de rambursare, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data completarii formularului de rambursare, rezultatul verificarii.

7.9. Daca se intrunesc conditiile de rambursare si cererea este valida, clientul va primi in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii formularului,  diferentea   de pret, printr-un voucher valoric transmis via e-mail pentru achizitia serviciului de tractare, acest voucher se poate folosii pentru achizitii ulterioare.

7.10. Pentru utilizarea voucherului in departamentul tractari din societatea Lucmar, clientul trebuie sa prezinte voucherul tiparit.

7.11. Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi depusa la sediul societatii: Str.Negru Voda, Nr.77 Loc.Giurgiou, Jud.Giurgiu

ART.8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

8.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

8.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in regulamentul companiei Lucmar.

Art.9. LITIGII

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.10. DISPOZITII FINALE

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

10.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

10.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplica conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei ofertei concurente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

10.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

10.5 Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de 13.03.2020

a